I Juni 2022 höll Positiva Pengar sitt årsmöte. Årsmötet gick sammanfattningsvis ordnat och bra till och efter mycket diskussion fattades en rad viktiga beslut för föreningens framtid. Huvudfrågorna som diskuterats inför och på årsmötet var:

1. Vad ska föreningens mål vara? Ska vi fokusera på en reform av penningsystemet, eller fokusera mer på andra frågor som att reformera det finanspolitiska ramverket samt driva konkreta finanspolitiska frågor?

2. Medel: hur ska vi uppnå vårt mål? Ska vi satsa på primärt på att vara en folkrörelse, på strategisk lobbyism gentemot makthavare, journalister och politiker eller på forskning och rapportskrivande, eller alla delar samtidigt?

3. Synen på organisationen: ska vi vara mer toppstyrda som ett företag som hyr in arbetskraft eller mer en demokratisk gräsrotsorganisation styrd av medlemmarna där många hjälps åt med mycket ideellt arbete?


Inför årsmötet kandiderade två förslag på styrelse med varsin verksamhetsplan. Det är en styrka för en demokratisk organisation att det finns flera kandidater att välja mellan och att olika idéer kan lyftas upp till diskussion om hur vi ska arbeta. Vi vill tacka alla som kandiderat och stället upp med idéer och förslag inför årsmötet. Här följer en kort sammanfattning av förslagen vi diskuterade och beslutade om:

Valberedningens förslag bestod av Loke Hagberg ordförande, Stina Kilander, Aina Aiion Larsson, Jos Van Kampen, James Cronin, Lars Alaeus samt Harald Enoksson och ersättarna Alví Öfwerström samt Tuva Jönson. De förespråkade en verksamhetsplan som fokuserade snävare enligt föreningens ändamål i stadgarna på att kampanja för en reform av penningsystemet. I planen anges att verksamheten ska arbeta på tre fronter samtidigt och vara både en folkrörelse av gräsrötter, satsa på strategisk lobbyism samt forskning/rapporter.

Positiva Pengars sittande styrelses förslag lades fram av PP:s orförande Oscar Kjellberg och styrelseledamot Jussi Ora och bestod av Oscar Kjellberg, Jussi Ora, Nigel Wells, Sara Svensson samt Susanne Nymöller. De förespråkade en en annan verksamhetsplan med ett bredare fokus på en rad politiska frågor, exempelvis att kampanja för underskottsfinansierad finanspolitik, att staten ska betala av privata företags skulder och kampanjer i olika finanspolitiska frågor som exempelvis bättre pensioner. De förespråkade också en mer toppstyrd kampanjorganisation. De ansåg också att fokus på kontakter med politiker, utredningar och makthavare sannolikt inte var så fruktsamt utan att huvudfokus borde läggas på att bli så många som möjligt.

Under årsmötet deltog ca 50 medlemmar. Under diskussionerna framkom argument som att alla tre delar är viktiga i verksamheten: det är genom att involvera både gräsrötter, akademin och strategiska opinionsbildare som vi kan nå vårt mål. Flera ansåg att vi behöver vara fler som hjälps åt och arbetar tillsammans samt att mer fokus på bättre interndemokrati behövs. Efter många diskussioner röstade ett i stort sätt enigt årsmöte för valberedningens förslag till styrelse samt den nya styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Läs en presentation av den nya styrelsen här

Läs verksamhetsplanen årsmötet beslutade om här


Rekommenderade artiklar

>