Medlemmar bjuds in till extrastämma måndagen den 13 juni kl 19, på zoom. Enligt stadgarna ska anmälan om deltagande ha kommit in till styrelsen senast den 10 juni och man ska vara betalande medlem senast den 16 maj för att få deltaga.

Länk till anmälan har mailats ut till medlemmar den 31 maj. Använd den länken. Hör av er till info@postivapengar.se om ni inte har fått mail.

Vänligen dubbelkolla att mejlet inte har hamnat i spam korgen.

Varmt välkommen

Oscar Kjellberg, Ordförande

Föreningens värdeord ur stadgarna

Pengar är inte ett ting, en sak eller en naturlag. Det är en social konstruktion. Något som skapades för
att organisera samhället (se t ex Michael Hudson och antropologen David Graebers forskning). När vi
pratar om hur systemet med pengar ska utformas och användas behöver vi utgå ifrån varför vi har ett
samhälle och hur vi vill att det ska vara. Eftersom pengar innebär makt att organisera samhället blir
också maktfrågan central. Vem ska ha pengars makt över vad?
”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut” – Lord Acton
Vår världssyn (hur vi ser på livet, samhället och den enskilda människan) formar synen på dagens och
morgondagens penningsystem.
Föreningens världssyn, vår grund och våra ledstjärnor, är det som förenar och driver oss. Den
konstituerar vilka vi är, vad vi vill och hur vi uppfattar syftet med vår existens.
Ur stadgarna: §3. Föreningens ändamål
”Föreningen har till syfte att verka för en penningreform där alla pengar ges ut på ett demokratiskt,
transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten istället för ett fåtal.”


Gynnar allmänheten

Gynnar innebär ett bättre liv, en bättre existens på jorden. Detta kan uttryckas som livskvalitet.
Allmänheten är inte ett kollektiv, det består av individuella människor. När vi säger ”gynnar
allmänheten” menar vi att den ene inte ska få det bättre på bekostnad av andra. Det som görs ska
vara bra för alla inblandade. Oavsett ålder, var man bor och livssituation. Detta ur ett socialt,
ekonomiskt och individuellt perspektiv på livskvalitet. Våra behov är individuella och lokala, så det
gör att besluten över våra liv ska vara lokala, så nära de som berörs som möjligt. Penningsystemet
ska ge förutsättningarna till detta, säkerställa decentraliserad ekonomi till att tillgodose sina behov.
Till att utveckla bättre livskvalitet för var och en individuellt utan bekostnad på andra.


Demokratiskt

Medborgarnas intressen ska bestämma och vi utgår ifrån grundlagen Regeringsformen, 1 kap.
Statsskickets grunder:
“2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för
den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i
samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av
människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den
enskilde som person.”
Det gör att penningsystemet ska användas för en ekonomi där beslut kan fattas på den nivå som kan
ta det mest effektiva beslutet, så nära medborgarna som möjligt och så att landet blir så ekonomiskt
självständigt som möjligt, med autonoma lokala orter och hushåll. Suveräna pengar för en suverän
nation med självständig politik med sina medborgare i fokus, med beslut så nära de som berörs som
möjligt. Decentralisering istället för centralisering.
Demokratin lever när medborgares behov och vilja realiseras genom att:

 1. Våra folkvalda i riksdagen stiftar de lagar som behövs.
 2. Regeringen allokerar resurser efter ekonomins och det offentligas behov, genom den
  budget som riksdagen har godkänt.
 3. Riksbanken skapar de pengar som behövs.
 4. Lokala banker lånar av Riksbanken och lånar ut till lokal realekonomi.
  För att demokratin ska vara levande behöver medborgarna ha tillräckligt med kunskap och
  information så att de kan göra sina egna medvetna val. Ekonomisk autonomi är också nödvändig för
  fria val och självständig politik.

Transparent

Vi menar att det ska vara fullständigt transparent med information och fakta på vilket sätt regeringe
anser att allmänhetens bästa gynnas av hur den använder sig av penningsystemet dvs budgeten,
beskattningen och samspelet med banksystemet. För åtgärder som gjorts ska empiri visas och
avvikelser förklaras. Lärdomar ska implementeras – om verkligheten inte stämmer överens med tesen
ska tesen förkastas. Ett exempel är att det inte finns en logisk och faktabaserad förklaring till hur
pengar ständigt skapas och förintas i det svenska penningsystemet samt hur detta bokförs.
Syftet och målet med ekonomiska åtgärder ska redovisas offentligt, med ett språk som gör det
tillgängligt för lekmän. Ett ständigt lärande blir möjlig med en konstant återkoppling från
verkligheten. Detta krävs också för att den demokratiska beslutsprocessen ska fungera, så att
medborgare kan göra välinformerade val.

Rättvist

En ekonomi blir mer rättvis om den gynnar produktiv verksamhet i den reala ekonomin istället för
finansiell spekulation. En ekonomi där alla kan få sina behov tillgodosedda oavsett boendeort, ålder
och livssituation blir mer rättvis. Detta kräver att penningsystemet används till;
a. Att trygga en produktion av varor och tjänster som räcker till allas behov och värnar
naturen.
b. Att säkra tillräckligt med resurser inom välfärden så anställda kan tillgodose de behov som
finns.

Rätt gjort ger detta oss vitala lokala ekonomier – vi lever alla i en lokal ekonomi någonstans.
Alla ska ha rätt till att göra betalningar genom det generella betalsystemet utan att någon annan
inkräktar på privatlivets helgd.
Insättningsgarantin tas bort från bankerna. De får stå sina egna affärsrisker, precis som alla andra
företag. Genom att alla pengar är skapade av Riksbanken och finns på deras balansräkning kan
banker hamna på obestånd utan att det drabbar andra.

>